ความรู้พื้นฐานด้านการเรียนรู้ของทางด้านธุรกิจ

ธุรกิจมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตประจำวันและมีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจ

ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการเป็นพื้นฐาน และเพื่อขวานขวายให้ได้มาซึ่งสิ่งต่าง ๆ สำหรับมาบำบัดความต้องการของตนเองและครอบครัว จึงก่อให้เกิดกิจกรรมประเภทต่างๆที่ถือว่าเป็นธุรกิจขึ้น ธุรกิจจึงเกิดขึ้นโดยมีจุดมุ่งเพื่อจะบำบัดหรือสนองความต้องการของมวลมนุษย์ ธุรกิจเป็นพลังผลักดันที่ครอบคลุมไปทั่วสังคมของมนุษย์ เป็นที่ก่อให้เกิดการว่าจ้างแรงงาน เป็นแหล่งที่ใช้ทรัพยากรมากที่สุด เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดรายได้และภาษีอากร ซึ่งแต่ละปัจจัยดังกล่าวนี้มีอิทธิพลที่จะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

ความสำเร็จของธุรกิจ

ขึ้นอยู่กับความสามารถและความชำนาญของมนุษย์ตลอดจน สุขภาพและความคิดอ่าน เพราะพลังคนเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบการ อย่างไรก็ตามธุรกิจต่างๆนั้นมิได้ตั้งขึ้นแต่เพียงเพื่อแสวงหากำไรเท่านั้น หากยังได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยการจัดให้มีสินค้าและบริการสนองตอบความ ต้องการของสังคมด้วย โดยผู้ประกอบธุรกิจแทบทุกประเภทมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอย่างเดียวกัน คือ ต้องการกำไร แต่ธุรกิจไม่ควรมุ่งกำไรสูงสุด เพราะธุรกิจควรมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วย นอกจากนี้ยังมีธุรกิจบางอย่างที่ตั้งขึ้นมาโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร เช่น กิจการไฟฟ้า ประปา การเดินรถประจำทาง โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา เป็นต้น

ธุรกิจเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานในการสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือประชาชนโดยนำทรัพยากรต่างๆมาเข้ากระบวนการ ซึ่งธุรกิจเหล่านั้นมีผลต่อการพัฒนาประเทศและสังคม จะต้องมีการทำกิจกรรมที่ประสานกัน เพื่อให้การปฎิบัติงานภายในธูรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นจะประสานกันได้ต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหล้งนั้นๆ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้นั้นทุกคน ทุกตำแหน่งหน้าที่จะต้องมีความสัมพันธ์กันเพื่อร่วมมือกันปฎิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากการกำหนดโครงสร้างขององค์กรพอจะแบ่งความสัมพันธ์ออกได้ดังนี้

1. การดำเนินงานของธุรกิจก่อให้เกิดการนำทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ช่วยให้ผู้บริโภคหรือประชาชนได้ใช้สินค้าหรือบริการ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้น
3. ธุรกิจต่าง ๆ ช่วยขจัดปัญหาการว่างงาน และช่วยกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน
4. ช่วยเพิ่มพูนรยได้ให้กับประเทศในรูปแบบของภาษีอากร
5. ประชาชนหรือผู้บริโภคมีโอกาสได้เลือกสินค้าหรือบริการที่สนองความพึงพอใจสูงสุดได้ง่าย
6. ประเทศสามารถนำภาษีอากรที่จัดเก็บไปพัฒนาประเทศได้

ทำความเข้าใจจุดประสงค์ทางธุรกิจศึกษา

เข้าใจจุดประสงค์ทางธุรกิจศึกษาจะช่วยให้เห็นแนวทางในการกำหนดกิจกรรมในการเรียนการสอน อีกรวมทั้งสามารถนำไปใช้เพื่อการประเมินผลของการให้การศึกษาทางด้านธุรกิจในโรงเรียนต่างๆ จุดประสงค์ทั้ง 8 ประการ ดังนี้

Exploratory : การทดลอง กล่าวคือ เป็นการให้โอกาสแก่นักเรียนนักศึกษาทุกคนที่จะสำรวจความสนใจในอาชีพที่อยากเป็นในอนาคต และเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกธุรกิจอีกด้วย

Consumer Education : การให้การศึกษาเกี่ยวกับผู้บริโภคเป็นการช่วยให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนพัฒนาความสามารถในการเลือกใช้สินค้าและบริการได้อย่างชาญฉลาด

Occupational Intelligence : มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพเพื่อการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ ในอาชีพที่หลากหลายที่จะพบในโลกธุรกิจสำหรับนักเรียนนักศึกษา

Economic Understanding : ความเข้าใจทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อหน้าที่ในระบบเศรษฐกิจ

Personal Use : การนำไปใช้ส่วนตัวนักเรียนนักศึกษาสามารถได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Vocational : ด้านวิชาชีพ เป็นการเตรียมนักเรียนนักศึกษาเข้าสู่และประสบความสำเร็จในอาชีพทางธุรกิจ ในฐานะผู้เริ่มต้นที่คาดว่าจะประกอบอาชีพทางธุรกิจ

Semivocational : เพื่อเตรียมนักเรียนนักศึกษาให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้คุ้นเคยกับวิชาอื่น ได้แก่ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ และคหกรรม

College Preparatory : เตรียมเข้าสู่วิทยาลัยหรือโรงเรียนเฉพาะทาง นั่นคือ เป็นการเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมทางด้านธุรกิจเพื่อเข้าสู่สาขาธุรกิจต่อจากระดับมัธยมศึกษา

จุดประสงค์นั้นก่อให้เกิดแนวความคิดทางธุรกิจศึกษา ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ธุรกิจศึกษาจะมีความสัมพันธ์กับการศึกษา 2 จุดประสงค์ คือจุดประสงค์ประการแรก ธุรกิจศึกษาในระดับการศึกษาทั่วไป (สายสามัญ) ที่มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจอันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และยังเป็นการสำรวจความถนัดอาชีพทางธุรกิจ นอกจากนี้ให้ผู้เรียนเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาด จุดประสงค์ที่สอง ธุรกิจศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (สายอาชีพ) มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพในการทำงานได้

การศึกษาวิวัฒนาการของธุรกิจในอดีตจนถึงปัจจุบัน

โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารการช่วงชิงความได้เปรียบทางการแข่ง ขันทั้งในธุรกิจหรือกิจการใดๆล้วนถูกกำหนดด้วยข้อมูลที่แม่นยำและรวดเร็ว ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลจึงได้มีวิวัฒนาการและต่อยอดความสามารถของ เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการหลอมรวมทางเทคโนโลยีทำให้รูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปเป็นการ สื่อสารแบบช่องทางเดียว (Single Carrier) เพื่อตอบสนองการที่เข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว รูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันจึงเป็นการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและรองรับความ หลากหลายของข้อมูลยุค content-centric หรือยุคของข้อมูลข่าวสาร
วิวัฒนาการของระบบธุรกิจ ในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี ด้านการสื่อสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร จึงมิใช่เป็นเพียงแค่เครื่องมือทางธุรกิจอีกต่อไป หากแต่ในปัจจุบันถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่ ได้หล่อหลอมเข้าไปในโครงสร้างของภาคธุรกิจทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการผลิตและมีส่วน ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่จะต้อง พัฒนา ควบคู่กันไป หลักสูตรการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้งเป็นหลักสูตรที่หลอมรวมการจัดการ ความรู้ด้านการบริหารจัดการในทุกมิติของอุตสาหกรรมสื่อสารและสารสนเทศทุก ประเภทให้กับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ที่ทำงานด้านไอซีทีทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้าน การจัดการธุรกิจ เทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมการทำงานและรองรับการ เปลี่ยนแปลงของโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมีศักยภาพ
ผู้บริหารที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านธุรกิจการสื่อสารและ สารสนเทศทั้งในองค์กรเอกชน และภาครัฐที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและข้อมูลอันเป็นผลมาจาก วิวัฒนาการทาง เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศบุคลากรในสายวิศวกรรมการสื่อสารหรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ทางด้านการจัด การ เพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งบริหารอย่างมีประสิทธิภาพผู้พัฒนานโยบาย, ผู้ปฏิบัติการและประเมินผลนโยบายในการสายงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและ สารสนเทศที่ปรึกษาในสายการจัดการด้านธุรกิจโทรคมนาคมบริษัทและองค์กรในภาค รัฐที่ต้องการปรับเปลี่ยนและเสริมศักยภาพขององค์กรในการให้บริการทาง เทคโนโลยีและการบริการที่ต้องใช้ระบบการสื่อสารผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาด ย่อมในธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสารที่ปรารถนาในการปรับปรุง การดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนต่อไป