ความสำคัญของทุนการศึกษาในการพัฒนาประเทศ

การศึกษาคือ การสร้างและเพิ่มพูนความรู้ และความคิดของบุคคล เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนในสังคม สังคมจะพัฒนาได้มาก เมื่อสมาชิกในสังคมมีความสามารถมาก สังคมจึงต้องส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ของสมาชิก

การศึกษาหาความรู้ ส่วนหนึ่งเป็นการกระทำโดยเสรี ตามความสนใจใคร่รู้ของตัวบุคคลเอง และอีกส่วนหนึ่งเป็นการกำหนดให้ โดยผู้ใหญ่สำหรับเยาวชน หรือโดยรัฐสำหรับประชาชน การศึกษาส่วนแรกเป็นการจัดให้ และแสวงหาโดยเสรี ทั้งทางฝ่ายผู้ให้ และผู้รับ เป็นประเภทที่ปัจจุบันเรียกกันว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาส่วนหลัง เป็นการศึกษาที่รัฐบาลผู้บริหารประเทศจัดให้โดยตรง เช่น ในโรงเรียน และมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือโดยอ้อม ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือ ให้เอกชนตั้งสถานศึกษาบริการ แต่ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้โดยตรง หรือโดยอ้อมก็ตาม ย่อมมีการควบคุมประเภท และมาตรฐานของความรู้ที่ให้ ด้วยหลักสูตรเนื้อหา ซึ่งทางราชการกำหนด และบังคับ ให้ต้องรับการศึกษาเช่นนี้ อย่างน้อยในระดับหนึ่ง ซึ่งทางราชการถือว่า ประชาชนทุกคนควรมี คือ การศึกษาระดับประถมศึกษา ภาคบังคับตามกฎหมาย

ทุนการศึกษาย่อมมีความสำคัญที่จะขาด ไม่ได้ในส่วนที่เป็นการศึกษาภาคบังคับนี้ เพราะพลเมืองมีหน้าที่ต้องเข้ารับการศึกษาระดับนี้ ไม่ว่าตนจะมีฐานะรายได้พอค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้หรือไม่ การศึกษาส่วนนี้คือ ความรู้ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต ในฐานะสมาชิกของสังคมประเทศชาติ เมื่อพ้นระดับนี้ไปแล้ว ความรู้ยิ่งมากขึ้น ก็จะเพิ่มความสามารถ ที่จะพัฒนาได้มากขึ้น ในขั้นที่สูงขึ้นนี้ หากพลเมืองทุกคนแสวงหาได้ทั่วหน้ากัน ประเทศก็จะมีประชากรที่มีคุณภาพสูงขึ้น และพัฒนาได้มากขึ้น ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติและรายได้ของรัฐมากพอ จึงอาจจัด การศึกษาให้เปล่า และการศึกษาภาคบังคับได้ จนถึงขั้นมัธยมศึกษา เช่นในประเทศอุตสาหกรรม ก้าวหน้าในอเมริกาและยุโรป

เนื่องจากการศึกษาประเภทที่มีผู้กำหนดให้ในระบบ เป็นการอบรม และปลูกฝังความรู้ความคิด และค่านิยมให้แก่ผู้เรียนโดยตรง ตามความประสงค์ของการจัดการศึกษา ผู้ที่ได้รับการศึกษาดังกล่าว จึงเท่ากับถูกหล่อหลอมให้มีคุณภาพ เพื่อดำรง และพัฒนาตนเอง และสังคมตามแนวทางของผู้ให้การศึกษา ทุนเพื่อการศึกษาในลักษณะนี้ ย่อมเป็นประโยชน์สอดคล้อง ตามเป้าหมายของการศึกษา และแนวทางพัฒนาประเทศตามที่ผู้รับผิดชอบประเทศชาติกำหนดไว้ สำหรับประเทศ การไปศึกษาความรู้ในต่างประเทศ ก็ย่อมเป็นการไปรับการอบรม ปลูกฝังความรู้ความคิด และค่านิยม อย่างที่ประเทศผู้ให้การศึกษากำหนดไว้ เพราะฉะนั้น การให้ทุนไปศึกษา ณ ต่างประเทศ จึงมีผลช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ต่างประเทศ ที่ให้ความรู้นั้นด้วย เพราะเป็นการสร้างบุคคลตัวแทนช่วยเผยแพร่อิทธิพล และผลประโยชน์ของประเทศนั้นได้ ในความสัมพันธ์ที่จะมีระหว่างกันต่อไปในด้านต่างๆ ที่นอกเหนือการศึกษา เช่น ด้านการค้า การเมือง การฑูต หรือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาในประเทศของผู้ไปศึกษาให้เป็นไปในรูปแบบของวิถีชีวิต และระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศที่ให้การศึกษาได้ ทุนการศึกษาจากแหล่งต่างประเทศ จึงต้องเป็นที่สนใจ และห่วงใยของรัฐบาลเสมอ เพราะมีผลโดยตรง และโดยอ้อมต่อระบบการศึกษา และแนวทางพัฒนาภายในประเทศ ถึงแม้ในระดับบุคคลจะใคร่เห็นสิทธิ และเสรีภาพในการศึกษาหาความรู้สมบูรณ์แบบอย่างไรก็ตาม

การศึกษาทิศทางและความเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

ยุคโลกาภิวัตน์ ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง

ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เราได้สินค้าที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ เช่น เครื่องซักผ้า รถยนต์ คอมพิวเตอร์แบบ กระเป๋าหิ้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น สินค้าเหล่านี้อยู่ในกลุ่มสินค้าอิเลคโทรนิกส์ ซึ่งจะยังมีแนวโน้มที่ดีแน่นอน เพราะ ช่วยลดเวลาการทำงานให้กับมนุษย์ สินค้าที่ครั้งหนึ่งถูกจัดว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย จะกลับมาถูกพิจารณาว่าเป็นสินค้าจำเป็น แล้วในปัจจุบัน หรืออนาคตอันใกล้ การเลือกทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ผลิต จำหน่าย ซ่อมบำรุง จะยังเป็นที่ต้องการ ของลูกค้าไปอีกนาน คนที่เลือกจะทำธุรกิจเหล่านี้ควรมีทักษะพิเศษ เกี่ยวกับทางด้านอิเลคโทรนิกส์ เพราะจะให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ดีกว่า

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยุคใหม่ได้สร้างเครื่องมือในการสื่อสารที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้นกระบวนการในการเลือกและการนำเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้งานนั้นเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อน เนื่องจากว่าถ้าเกิดการผิดพลาดจากการเลือกสรรแล้วก็อาจจะกระทบถึงกระบวนการทางธุรกิจและก่อความสับสนให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานได้ เพราะฉะนั้นการวางยุทธศาสตร์ในการเพิ่มผลผลิตนั้นต้องมีการศึกษาอย่างถี่ถ้วนว่าจะนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้อย่างไร เช่น จะเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับพนักงานหรือจะพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับบริการลูกค้าก่อน, ความสมดุลระหว่างการสร้างระบบที่มีความ เสถียรและมีประสิทธิภาพกับความคุ้มค่าของการลงทุน, ทำอย่างไรที่จะแน่ใจได้ว่ายุทธศาสตร์ในการใช้อินเทอร์เน็ตจะประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันก็ต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เต็มประสิทธิภาพ

ธุรกิจแต่ละประเภทมีทิศทางและความเปลี่ยนแปลงตากต่างกันไป

รอบของมันใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน การที่คุณเลือกลงทุนกับธุรกิจที่อยู่ในกระแส คุณต้องคิดอยู่เสมอว่ามันมาจริง มาชั่วคราวหรือมันมาฉาบฉวย มันจะอยู่นานไหม เพราะถ้าคุณไม่ได้คิดวิเคราะห์การลงทุนให้ดี คุณก็อาจจะขาดทุนได้อย่างมหาศาลในช่วงเวลาสั้นๆได้เช่นกัน สินค้าและบริการบางอย่างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หายไปจากตลาดง่ายๆ เช่น อีก 100 ปี คนก็ยังต้องทานข้าว ยังต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ยังต้องเดินทาง ยังชอบเดินทางไปเที่ยวในที่ต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอาจจะเกิดขึ้นและดับลงตามความเป็นไปของธุรกิจก็เป็นได้ แต่ก็บอกได้ยากว่าจะเป็นเวลานานเท่าไหร่และจะมีอะไรเข้ามาทดแทน แต่ธุรกิจเหล่านี้ก็ต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีทิศทางที่ต่างกัน

ความรู้พื้นฐานด้านการเรียนรู้ของทางด้านธุรกิจ

ธุรกิจมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตประจำวันและมีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจ

ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการเป็นพื้นฐาน และเพื่อขวานขวายให้ได้มาซึ่งสิ่งต่าง ๆ สำหรับมาบำบัดความต้องการของตนเองและครอบครัว จึงก่อให้เกิดกิจกรรมประเภทต่างๆที่ถือว่าเป็นธุรกิจขึ้น ธุรกิจจึงเกิดขึ้นโดยมีจุดมุ่งเพื่อจะบำบัดหรือสนองความต้องการของมวลมนุษย์ ธุรกิจเป็นพลังผลักดันที่ครอบคลุมไปทั่วสังคมของมนุษย์ เป็นที่ก่อให้เกิดการว่าจ้างแรงงาน เป็นแหล่งที่ใช้ทรัพยากรมากที่สุด เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดรายได้และภาษีอากร ซึ่งแต่ละปัจจัยดังกล่าวนี้มีอิทธิพลที่จะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

ความสำเร็จของธุรกิจ

ขึ้นอยู่กับความสามารถและความชำนาญของมนุษย์ตลอดจน สุขภาพและความคิดอ่าน เพราะพลังคนเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบการ อย่างไรก็ตามธุรกิจต่างๆนั้นมิได้ตั้งขึ้นแต่เพียงเพื่อแสวงหากำไรเท่านั้น หากยังได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยการจัดให้มีสินค้าและบริการสนองตอบความ ต้องการของสังคมด้วย โดยผู้ประกอบธุรกิจแทบทุกประเภทมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอย่างเดียวกัน คือ ต้องการกำไร แต่ธุรกิจไม่ควรมุ่งกำไรสูงสุด เพราะธุรกิจควรมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วย นอกจากนี้ยังมีธุรกิจบางอย่างที่ตั้งขึ้นมาโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร เช่น กิจการไฟฟ้า ประปา การเดินรถประจำทาง โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา เป็นต้น

ธุรกิจเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานในการสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือประชาชนโดยนำทรัพยากรต่างๆมาเข้ากระบวนการ ซึ่งธุรกิจเหล่านั้นมีผลต่อการพัฒนาประเทศและสังคม จะต้องมีการทำกิจกรรมที่ประสานกัน เพื่อให้การปฎิบัติงานภายในธูรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นจะประสานกันได้ต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหล้งนั้นๆ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้นั้นทุกคน ทุกตำแหน่งหน้าที่จะต้องมีความสัมพันธ์กันเพื่อร่วมมือกันปฎิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากการกำหนดโครงสร้างขององค์กรพอจะแบ่งความสัมพันธ์ออกได้ดังนี้

1. การดำเนินงานของธุรกิจก่อให้เกิดการนำทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ช่วยให้ผู้บริโภคหรือประชาชนได้ใช้สินค้าหรือบริการ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้น
3. ธุรกิจต่าง ๆ ช่วยขจัดปัญหาการว่างงาน และช่วยกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน
4. ช่วยเพิ่มพูนรยได้ให้กับประเทศในรูปแบบของภาษีอากร
5. ประชาชนหรือผู้บริโภคมีโอกาสได้เลือกสินค้าหรือบริการที่สนองความพึงพอใจสูงสุดได้ง่าย
6. ประเทศสามารถนำภาษีอากรที่จัดเก็บไปพัฒนาประเทศได้

ทำความเข้าใจจุดประสงค์ทางธุรกิจศึกษา

เข้าใจจุดประสงค์ทางธุรกิจศึกษาจะช่วยให้เห็นแนวทางในการกำหนดกิจกรรมในการเรียนการสอน อีกรวมทั้งสามารถนำไปใช้เพื่อการประเมินผลของการให้การศึกษาทางด้านธุรกิจในโรงเรียนต่างๆ จุดประสงค์ทั้ง 8 ประการ ดังนี้

Exploratory : การทดลอง กล่าวคือ เป็นการให้โอกาสแก่นักเรียนนักศึกษาทุกคนที่จะสำรวจความสนใจในอาชีพที่อยากเป็นในอนาคต และเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกธุรกิจอีกด้วย

Consumer Education : การให้การศึกษาเกี่ยวกับผู้บริโภคเป็นการช่วยให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนพัฒนาความสามารถในการเลือกใช้สินค้าและบริการได้อย่างชาญฉลาด

Occupational Intelligence : มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพเพื่อการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ ในอาชีพที่หลากหลายที่จะพบในโลกธุรกิจสำหรับนักเรียนนักศึกษา

Economic Understanding : ความเข้าใจทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อหน้าที่ในระบบเศรษฐกิจ

Personal Use : การนำไปใช้ส่วนตัวนักเรียนนักศึกษาสามารถได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Vocational : ด้านวิชาชีพ เป็นการเตรียมนักเรียนนักศึกษาเข้าสู่และประสบความสำเร็จในอาชีพทางธุรกิจ ในฐานะผู้เริ่มต้นที่คาดว่าจะประกอบอาชีพทางธุรกิจ

Semivocational : เพื่อเตรียมนักเรียนนักศึกษาให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้คุ้นเคยกับวิชาอื่น ได้แก่ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ และคหกรรม

College Preparatory : เตรียมเข้าสู่วิทยาลัยหรือโรงเรียนเฉพาะทาง นั่นคือ เป็นการเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมทางด้านธุรกิจเพื่อเข้าสู่สาขาธุรกิจต่อจากระดับมัธยมศึกษา

จุดประสงค์นั้นก่อให้เกิดแนวความคิดทางธุรกิจศึกษา ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ธุรกิจศึกษาจะมีความสัมพันธ์กับการศึกษา 2 จุดประสงค์ คือจุดประสงค์ประการแรก ธุรกิจศึกษาในระดับการศึกษาทั่วไป (สายสามัญ) ที่มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจอันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และยังเป็นการสำรวจความถนัดอาชีพทางธุรกิจ นอกจากนี้ให้ผู้เรียนเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาด จุดประสงค์ที่สอง ธุรกิจศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (สายอาชีพ) มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพในการทำงานได้

การศึกษาวิวัฒนาการของธุรกิจในอดีตจนถึงปัจจุบัน

โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารการช่วงชิงความได้เปรียบทางการแข่ง ขันทั้งในธุรกิจหรือกิจการใดๆล้วนถูกกำหนดด้วยข้อมูลที่แม่นยำและรวดเร็ว ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลจึงได้มีวิวัฒนาการและต่อยอดความสามารถของ เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการหลอมรวมทางเทคโนโลยีทำให้รูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปเป็นการ สื่อสารแบบช่องทางเดียว (Single Carrier) เพื่อตอบสนองการที่เข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว รูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันจึงเป็นการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและรองรับความ หลากหลายของข้อมูลยุค content-centric หรือยุคของข้อมูลข่าวสาร
วิวัฒนาการของระบบธุรกิจ ในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี ด้านการสื่อสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร จึงมิใช่เป็นเพียงแค่เครื่องมือทางธุรกิจอีกต่อไป หากแต่ในปัจจุบันถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่ ได้หล่อหลอมเข้าไปในโครงสร้างของภาคธุรกิจทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการผลิตและมีส่วน ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่จะต้อง พัฒนา ควบคู่กันไป หลักสูตรการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้งเป็นหลักสูตรที่หลอมรวมการจัดการ ความรู้ด้านการบริหารจัดการในทุกมิติของอุตสาหกรรมสื่อสารและสารสนเทศทุก ประเภทให้กับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ที่ทำงานด้านไอซีทีทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้าน การจัดการธุรกิจ เทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมการทำงานและรองรับการ เปลี่ยนแปลงของโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมีศักยภาพ
ผู้บริหารที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านธุรกิจการสื่อสารและ สารสนเทศทั้งในองค์กรเอกชน และภาครัฐที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและข้อมูลอันเป็นผลมาจาก วิวัฒนาการทาง เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศบุคลากรในสายวิศวกรรมการสื่อสารหรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ทางด้านการจัด การ เพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งบริหารอย่างมีประสิทธิภาพผู้พัฒนานโยบาย, ผู้ปฏิบัติการและประเมินผลนโยบายในการสายงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและ สารสนเทศที่ปรึกษาในสายการจัดการด้านธุรกิจโทรคมนาคมบริษัทและองค์กรในภาค รัฐที่ต้องการปรับเปลี่ยนและเสริมศักยภาพขององค์กรในการให้บริการทาง เทคโนโลยีและการบริการที่ต้องใช้ระบบการสื่อสารผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาด ย่อมในธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสารที่ปรารถนาในการปรับปรุง การดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนต่อไป