การเรียนรู้ที่จะเลือกประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

22การเลือกธุรกิจในที่นี้หมายถึงถ้าผู้ประกอบการมีความประสงค์ต้องการจะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้จัดทำแผนธุรกิจยังไม่รู้ว่า จะทำธุรกิจอะไรดีหรือจะเลือกธุรกิจใดมาจัดทำ หรือเขียนแผนธุรกิจ สิ่งแรกที่ต้องคิดก่อนเป็นลำดับแรก คือจะเลือกธุรกิจอะไร ที่เหมาะสม กับตนเอง หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการเขียน โดยถ้าแบ่งประเภทหรือลักษณะธุรกิจตามข้อกฎหมายของ SMEs คือ กฎกระทรวง กำหนดจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กล่าวถึงลักษณะของกิจการ SMEs รวม 4 ลักษณะ อันประกอบด้วย กิจการการผลิต กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีกหรือถ้าไม่แบ่งตามลักษณะของข้อกฎหมาย โดยแบ่งตามลักษณะรูปแบบการดำเนินการ เช่น ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคล ธุรกิจบริการ ธุรกิจบริการเฉพาะบุคคล  ธุรกิจการค้า ธุรกิจด้านการจัดจำหน่าย ธุรกิจด้านเทคโนโลยีหรือด้านอินเตอร์เน็ตหรืออาจจะแบ่งลักษณะธุรกิจตามเกณฑ์กำหนดอื่นๆ เช่น เกณฑ์ของธนาคารแห่ง ประเทศไทย เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ตาม

แต่ละลักษณะของธุรกิจนั้นก็จะมีชนิดของรูปแบบกิจการแยกย่อยออกไปอย่างมากมาย ซึ่งผู้ประกอบการจะเลือกทำธุรกิจอะไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบหลายประการ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบการด้วย เช่น อุปนิสัย ความรู้ความชำนาญ การศึกษา ความชอบ สภาพครอบครัว ทุนทรัพย์ รวมถึงปัจจัยประกอบอื่นๆ เช่น เครือข่ายทางการค้า ความสัมพันธ์กับคู่ค้า เป็นต้น ในการตัดสินใจเลือกว่า จะดำเนินธุรกิจอะไร แต่สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือ การเลือกธุรกิจถือเป็นก้าวแรก ที่จะตัดสินว่า ผู้ประกอบการจะมีโอกาส ประสบความสำเร็จ หรือไม่ เพราะธุรกิจแต่ละชนิดหรือแต่ละประเภท จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป มีจุดเด่นและจุดด้อยของธุรกิจที่แตกต่างกัน มีโครงสร้าง การลงทุน ที่แตกต่างกัน มีลักษณะลูกค้าที่แตกต่างกัน มีลักษณะของการได้มาซึ่งรายได้ และค่าใช้จ่ายในต้นทุนของธุรกิจ ที่แตกต่างกัน รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินการ ทำให้ธุรกิจแต่ละประเภทมีวิธีการกำหนดกลยุทธ์ และวิธีการดำเนินการ ที่แตกต่างกันออกไป แม้ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทเดียวกันก็ตาม โดยเป็นผลเกี่ยวข้องจากพื้นฐานของผู้ประกอบการตามที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้นถ้าผู้ประกอบการได้มีการกำหนดและเลือกประเมินธุรกิจจากองค์ประกอบของตนอย่างรอบคอบ ก็จะสามารถเลือกธุรกิจที่เหมาะสม ในการดำเนินการได้ไม่ยากนัก ถ้าผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเอง ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จ หรือเกิดปัญหาน้อยกว่า ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่ตนเองไม่ถนัด หรือไม่มีความชำนาญ หรือไม่เหมาะสมกับข้อจำกัดที่ตนเองมีอยู่ โดยธุรกิจที่เลือกนั้น ควรจะเป็นธุรกิจที่มีลักษณะพื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 ประการนี้ คือ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ หรือสามารถแก้ปัญหา ที่เป็นอยู่ของลูกค้า หรือผู้บริโภคได้ หรือเป็นธุรกิจที่อยู่ในกระแสความต้องการของตลาด ซึ่งลักษณะพื้นฐานทั้ง 2 ประการนี้ จะเป็นตัวเสริม ให้ธุรกิจสามารถดำเนินการ หรือสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆที่มีอยู่ได้

ขยายเวลาลดภาษีจาก 10% เหลือ 7% ออกไปอีก 1ปี

249637[2]_1เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในด้านอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศยังอยู่ในภาวะที่ไม่ฟื้นตัว การบริโภค การลงทุน การส่งออก และการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังหดตัว ระดับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจะทำให้รัฐมีรายได้เพื่อนำไปใช้ในการลงทุน ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น แต่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการบริโภคในประเทศที่อยู่ในภาวะหดตัว โดยระดับราคาสินค้าและบริการต่างๆจะมีการปรับราคาสูงขึ้น ดังนั้นจึงเห็นควรมีมาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปอีกระยะหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7 ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะการจ้างงานอันมีผลกระทบต่อเนื่องถึงกำลังซื้อของประชาชนโดยทั่วไปที่ลดต่ำลง การยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราเดิมจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนสามารถมีกำลังซื้อในการจับจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้น และเป็นการลดภาระค่าครองชีพในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจอยู่ในระยะฟื้นตัวหลังประเทศประสบอุทกภัย อันจะทำให้การบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคง สำหรับการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และการกำหนดความแน่ชัดในอัตราภาษีจะมีส่วนช่วยในการวางแผนการบริหารธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

ก่อนจะมีการขึ้นภาษีอย่างเป็นทางการ อาจจะเห็นผู้ประกอบการ-ประชาชนแห่กักตุนสินค้า รวมถึงเร่งการนำเข้าสินค้าเนื่องจากอยู่ในช่วงราคาสินค้ายังไม่ปรับตัวสูงขึ้น แต่เชื่อว่าปัญหานี้จะเป็นเพียงระยะสั้น เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นที่มีการปรับภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 3% เป็น 5% ปัจจุบันอยู่ที่ 8% และจะมีการปรับเป็น 10% ซึ่งใกล้เคียงกับไทย แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ หากยังไม่ฟื้นจริงก็จะกระทบได้ อย่างไรก็ดียังมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะจะต้องประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมอีกครั้ง และก่อน 3 เดือนที่รัฐบาลจะประกาศใช้

ธุรกิจน่าลงทุนในเมียนมา สร้างโอกาสการศึกษา

หลังจาก “เมียนมา” ประเทศเพื่อนบ้านของไทยปิดประเทศไปนานเกือบครึ่งศตวรรษ และเมื่อเปิดประเทศได้ไม่นานก็มีนักธุรกิจชาวต่างชาติแห่แหนไปลงทุนทำธุรกิจกอบโกยรายได้กันมหาศาล ซึ่งหนึ่งในนั้นมีนักธุรกิจไทยหลายคนเช่นกัน แต่สำหรับใครที่ยังมองไม่เห็นลู่ทางเชื่อไหมว่า “การศึกษา” ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการลงทุนในเมียนมา ซึ่งล่าสุด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าไปเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ นับเป็นการสร้างโอกาสและวางรากฐานให้แก่นักศึกษาเมียนมาในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างประเทศให้มั่นคงส่งผลให้ไทยได้รับผลประโยชน์ร่วมหลายประการ เหตุใด “การศึกษา” จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าจับตามองในเมียนมา

หากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 50 ปี ประเทศเมียนมามีความเจริญมากกว่าไทย แต่หลังจากปิดประเทศไปทำให้เราแซงหน้าไป กระทั่งเมื่อ 4 ปีก่อนเมียนมาได้เปิดประเทศมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ถือเป็นประเทศที่ไทยจะมีผลประโยชน์ร่วมกันหลายเรื่อง นักธุรกิจไทยจึงต้องอัพเดทด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ การค้าระหว่างไทย-เมียนมา และการลงทุนของต่างชาติในเมียนมา

อย่างไรก็ตามการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผ่านมาการเข้าถึงการศึกษาของชาวเมียนมาค่อนข้างน้อย เพราะมีฐานะยากจน ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้มีมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด ส่วนระบบการศึกษานั้นกระทรวงศึกษาธิการเมียนมามีรูปแบบการจัดการที่แตกต่างจากไทย เพราะจัดการเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับระดับมหาวิทยาลัยและไม่มีกฎหมายดูแล การศึกษาขั้นพื้นฐานของเมียนมามีกฎหมายกำหนดว่าประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาและต้องจบชั้นมาตรฐานคือเกรด 12 หรือมัธยมปลาย แต่เป็นการเรียนแค่ครึ่งวัน คือภาคเช้ากับภาคบ่าย ยกเว้นกลุ่มที่มีรายได้สูงจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมียนมาเป็นของรัฐก็จริง แต่ส่วนใหญ่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานทหาร อย่างมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมีการแข่งขันสูงมาก คือเรียนมา 12 ปี ไปวัดกันแค่ 3 ชั่วโมงในการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งสาขาวิชาเหมือนไทยเมื่อ30 ปีก่อน ถ้า ใครเรียนหมอ ถือว่ามีสมองที่มีคุณภาพ ครอบครัวได้รับเกียรติและยกย่อง แต่พอเรียนจบแล้วเอาเข้าจริง ๆ อาชีพหมอก็ไม่ได้จุนเจือครอบครัวมากนัก ส่วนใหญ่ผันตัวเองไปเป็นนักธุรกิจ ส่งผลให้การศึกษาด้านธุรกิจมีความสำคัญ การที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเข้ามาเปิดสอนก็ถือเป็นความต้อง การของนักศึกษาเมียนมา

ความสำเร็จและล้มเหลวของกิจการขึ้นอยู่กับสภาพคล่องทางการเงิน

10สภาพคล่องมีความสำคัญต่อกิจการทุกกิจการ เพราะทำให้กิจการมั่นใจว่าจะสามารถจัดหาเงินสดเพียงพอจะรองรับความต้องการที่คาดหมายล่วงหน้าได้ และคาดหมายล่วงหน้าไม่ได้ ที่มาจากกการดำเนินงานตามนโยบายของกิจการและมาจากคู่สัญญาและคู่ค้าที่เกี่ยวข้องโดยต้องไม่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือผลขาดทุน การเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจของท่านเพื่อช่วยลดภาระและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการบริหารเงินในแต่ละบัญชีของบริษัทด้วยตนเอง โดยการเปลี่ยนมาใช้วิธีการบริหารสภาพคล่องแบบอัตโนมัติเพื่อให้เงินคงเหลือในแต่ละบัญชีของท่านเกิดประโยชน์สูงสุด ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายเบิกเงินเกินบัญชี และเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลเพื่อการบริหารสภาพคล่องของท่านด้วยรายงานและข้อมูลในรูปแบบต่างๆของยอดเงินในบัญชีที่ถูกต้องและรวดเร็ว

สภาพคล่องทางการเงินเกี่ยวข้องกับความสำเร็จและล้มเหลวของกิจการหรือโครงการลงทุนอย่างใกล้ชิด ขนาดที่คนจำนวนมากคาดคิดไม่ถึงกันที่เป็นเช่นนี้เพราะการล่มสลายหรือล้มครืนของธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกือบทั้งหมด สาเหตุจริงๆ ล้วนเกิดจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นสำคัญ ส่วนเหตุผลอื่นๆเช่นเรื่องการขาดทุนหรือส่วนของเจ้าของติดลบล้วนเป็นเพียงปัญหาปลีกย่อยระดับรองๆลงมาเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากกิจการที่ปิดตัวลงจำนวนมากทั้งในบ้านเราและในต่างประเทศ ถ้าหากมีโอกาสตรวจดูงบการเงินของกิจการเหล่านั้นแล้วจะรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งว่างบการเงินกลับไม่มีสัญญาณหรือวี่แววบ่งบอกให้เห็นว่ากิจการจะต้องล่มสลายมาก่อนแต่อย่างใด ที่แปลกมากไปกว่านั้นก็คืองบการเงินของกิจการหลายแห่งยังแสดงว่ายังคงมีกำไรอยู่และหากดูจากงบดุลก็จะเห็นส่วนของเจ้าของที่ยังมีค่าเป็นบวกอยู่จำนวนมาก

การที่ธุรกิจของผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในการผ่อนชำระหนี้สินอาจจะมีที่มาส่วนหนึ่งจากสัญญาการกู้เงินฉบับปัจจุบันที่ค่อนข้างจะรัดตัวมากเกินไปก็เป็นได้ การรีไฟแนนซ์จึงเป็นอีกวิธีที่น่าสนใจ โดยผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาทางเลือกของข้อเสนอทางการเงินที่ดีขึ้นกว่าสัญญาฉบับปัจจุบันที่มาจากสถาบันทางการเงินต่างๆซึ่งในที่นี้อาจรวมถึงสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้รายปัจจุบันด้วย แล้วจึงเลือกทำข้อตกลงกับข้อเสนอที่ดีที่สุดโดยขอให้ผู้ประกอบการเลือกพิจารณาในข้อเสนอที่จะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงระหว่างของเก่าและของใหม่ว่ามันคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์หรือไม่ด้วย

ศึกษาหน้าที่ขององค์การธุรกิจที่สำคัญ

หน้าที่ขององค์การธุรกิจที่สำคัญ มีดังนี้

1. องค์การและการจัดการ (Organization and Management : O & M)
องค์การ (Organization) เป็นระบบการจัดการที่ออกแบบและดำเนินงานให้บรรลุวัตถุ-ประสงค์เฉพาะอย่าง หรือหมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทำงานร่วมกัน และประสานงานกัน เพื่อให้ผลลัพธ์ของกลุ่มประสบความสำเร็จ
การจัดการ (Management) เป็นกระบวนการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ โดยใช้การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organization) การชักนำ (Leading) และการควบคุม (Controlling) มนุษย์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเงิน ทรัพยากรข้อมูลขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. การผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operations) เป็น กิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการ โดยผ่านกระบวนการแปรสภาพ (Conversion Process) จากปัจจัยนำเข้า (Input) เพื่อให้ออกมาเป็นปัจจัยนำออก (Output) เพื่อให้มีความสม่ำเสมอในการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับการออกแบบทางวิศวกรรม โดยก่อให้เกิดผลเสียต่ำสุดและเกิดผลผลิตสูงสุดตลอดจนมีความรวดเร็วต่อการ ปรับเข้าหาความต้องการซื้อของลูกค้าได้

3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management : HRM) เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ขององค์การและเป้าหมายเฉพาะบุคคล

4. การตลาด (Marketing) เป็นกระบวนการวางแผนและการบริหารแนวความคิดเกี่ยวกับการตั้งราคา การส่งเสริมการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้า บริการหรือความคิดเพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลและบรรลุเป้าหมายขององค์การ

5. การบัญชี (Accounting) เป็นขั้นตอนของระบบการรวบรวม การวิเคราะห์และการรายงานหรือสรุปข้อมูลทางการเงิน หรือเป็นการออกแบบระบบการบันทึกรายการ การจัดทำรายงานทางการเงิน โดยใช้
ข้อมูลที่บันทึกไว้และแปลความหมายของรายการนั้น

6. การเงิน (Finance) เป็นการใช้กลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อความอยู่รอด ความเจริญเติบโต และความคล่องตัวทางด้านการเงิน เพื่อให้เกิดกำไรสูงสุดและความมั่งคั่งสูงสุด หรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน และการใช้เงินทุนด้วยวิธีการที่ทำให้เกิดมูลค่าของธุรกิจสูง

7. ระบบสารสนเทศ (Information System : IS) หรือ ระบบสารสนเทศของกิจการ (Management Information System : MIS) เป็นระบบของกระบวนการข้อมูลที่ออกแบบเพื่อรวบรวม เก็บรักษา แยกแยะ และนำกลับมาใช้เพื่อสนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจ การประสานงาน และการควบคุม

←Older