ศึกษาหน้าที่ขององค์การธุรกิจที่สำคัญ

หน้าที่ขององค์การธุรกิจที่สำคัญ มีดังนี้

1. องค์การและการจัดการ (Organization and Management : O & M)
องค์การ (Organization) เป็นระบบการจัดการที่ออกแบบและดำเนินงานให้บรรลุวัตถุ-ประสงค์เฉพาะอย่าง หรือหมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทำงานร่วมกัน และประสานงานกัน เพื่อให้ผลลัพธ์ของกลุ่มประสบความสำเร็จ
การจัดการ (Management) เป็นกระบวนการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ โดยใช้การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organization) การชักนำ (Leading) และการควบคุม (Controlling) มนุษย์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเงิน ทรัพยากรข้อมูลขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. การผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operations) เป็น กิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการ โดยผ่านกระบวนการแปรสภาพ (Conversion Process) จากปัจจัยนำเข้า (Input) เพื่อให้ออกมาเป็นปัจจัยนำออก (Output) เพื่อให้มีความสม่ำเสมอในการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับการออกแบบทางวิศวกรรม โดยก่อให้เกิดผลเสียต่ำสุดและเกิดผลผลิตสูงสุดตลอดจนมีความรวดเร็วต่อการ ปรับเข้าหาความต้องการซื้อของลูกค้าได้

3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management : HRM) เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ขององค์การและเป้าหมายเฉพาะบุคคล

4. การตลาด (Marketing) เป็นกระบวนการวางแผนและการบริหารแนวความคิดเกี่ยวกับการตั้งราคา การส่งเสริมการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้า บริการหรือความคิดเพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลและบรรลุเป้าหมายขององค์การ

5. การบัญชี (Accounting) เป็นขั้นตอนของระบบการรวบรวม การวิเคราะห์และการรายงานหรือสรุปข้อมูลทางการเงิน หรือเป็นการออกแบบระบบการบันทึกรายการ การจัดทำรายงานทางการเงิน โดยใช้
ข้อมูลที่บันทึกไว้และแปลความหมายของรายการนั้น

6. การเงิน (Finance) เป็นการใช้กลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อความอยู่รอด ความเจริญเติบโต และความคล่องตัวทางด้านการเงิน เพื่อให้เกิดกำไรสูงสุดและความมั่งคั่งสูงสุด หรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน และการใช้เงินทุนด้วยวิธีการที่ทำให้เกิดมูลค่าของธุรกิจสูง

7. ระบบสารสนเทศ (Information System : IS) หรือ ระบบสารสนเทศของกิจการ (Management Information System : MIS) เป็นระบบของกระบวนการข้อมูลที่ออกแบบเพื่อรวบรวม เก็บรักษา แยกแยะ และนำกลับมาใช้เพื่อสนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจ การประสานงาน และการควบคุม

การศึกษาด้านการตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ


การตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ ถ้าหากปราศจากกลยุทธ์ทางด้านการตลาด ก็จะไม่มีการขาย ถ้าหากปราศจากการขายก็จะปราศจากกำไรด้วย นักการตลาดทางด้านธุรกิจผู้เชี่ยวชาญจำเป็นที่จะต้องสร้างกลยุทธ์ทางด้านการตลาด และในที่สุดก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านกำไร วิชาธุรกิจทางด้านการตลาดจะฝึกฝนนักศึกษาให้กำหนด และดำเนินการทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดให้ประสบความสำเร็จ มันเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และการคิดแบบนอกกรอบที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในภาคอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมด

แนวทางการศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนในวิชาหลักเพื่อที่จะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทางด้านการตลาดและได้พัฒนาทักษะที่จะเป็นโดยนักการตลาดมืออาชีพ ในปีถัดมา นักศึกษาจะได้เรียนทางด้านวิชาเลือกต่างๆ ซึ่งทำให้พวกเขารู้ทางด้านการตลาดที่กว้างขึ้น หลังจากนั้นจะจบลงด้วยการฝึกฝานในองค์กรทางด้านธุรกิจตามที่กำหนด และสารนิพนธ์ที่รวบรวมสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้มา

โอกาสทางด้านอาชีพ นักศึกษาที่จบการศึกษาทางด้านการตลาดสามารถทำงานในอาชีพต่างๆ ดังต่อไปนี้:

ผู้ช่วยแบรนด์ธุรกิจอุตสาหกรรม สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการทางด้านการผลิต หรือผู้จัดการแบรนด์
ผู้ช่วยทางด้านการขายนธุรกิจทางด้านการตลาดและการกระจายสินค้า สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย หรือผู้จัดการทางด้านการตลาด
ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาในสถานประกอบการทางด้านการค้าปลีก หรือห้างสรรพสินค้า สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการสัมปทาน
ผู้จัดการเขต หรือผู้จัดการฝ่าย
ตัวแทนลูกค้าในธุรกิจการผลิตภาคอุตสาหกรรม สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการรายชื่อลูกค้า ผู้จัดการเขต หรือผู้จัดการฝ่าย

สุดท้ายนักศึกษาที่จบทางด้านการตลาดอาจจะนำไปถึงในตำแหน่งขั้นสูงขององค์กร และอาจจะได้รับตำแหน่งรองประธานทางด้านการตลาด ผู้บริหารอาวุโสทางด้านการตลาด หรือหัวหน้าผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธุรกิจต่างๆ

ในการศึกษาธุรกิจจะทำให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ

ธุรกิจเป็นลักษณะหนึ่งของการดำเนินงานที่อาจจะอยู่ในรูปของการผลิตสินค้า การบริการ หรือการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภค ซึ่งการดำเนินงานทางด้านธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องใช้ความพยายาม ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ จึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ฉะนั้น การศึกษาเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจจะทำให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญ หรือประโยชน์ หรือสาเหตุที่ต้องศึกษาเรื่องธุรกิจ การเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจ การวัดผลการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ จะเป็นรายละเอียดที่จะต้องศึกษาต่อไป

ในการศึกษาธุรกิจ (Study business) จะทำให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกบธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้

1. เป็นลูกค้าและผู้ลงทุนที่ฉลาด (Better – informed consumer and investor ) ในโลกของธุรกิจ ปัจจุบันลูกค้าไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัย รถยนต์ เป็นต้น จากผู้ขายโดยไม่ผ่านขั้นตอนการซื้อขายทางธุรกิจ (Business transaction) สิ่งเหล่านี้ย่อมอธิบายถึงลักษณะที่แท้จริงของระบบธุรกิจแบบทุนนิยม (สิ่งหนึ่งคือสนองความต้องการของชุมชน) การศึกษาถึงระบบธุรกิจจะทำให้ผู้ที่เป็นลูกค้าและผู้ลงทุนได้รับข้อมูลมากขึ้น เป็นผลให้เขาเหล่านั้นมีความฉลาดรอบรู้ที่จะตัดสินใจซื้อหรือจ่ายเงินเพื่อลงทุนมากขึ้นกว่าเดิม

2. เป็นลูกจ้าที่ดีขึ้น (Better employee) ทั้งลูกค้าและผู้ลงทุนต่างก็ทำงาน จึงต้องยอมรับว่าในปัจจุบันทุกคนจะมองหางานหรืออาชีพที่ถูกใจและมีรายได้สูงขึ้น ข้อมูลที่ได้จากการ ศึกษาธุรกิจจะช่วยให้เลือกอาชีพอุดมคติได้ ดังนั้น จึงพบว่าคนส่วนใหญ่จะทำงานกับธุรกิจแต่ก็มีบ้างที่รับราชการและทำงานในองค์การที่ไม่มุ่งกำไร หลังจากเลือกอาชีพได้แล้วก็หันมาศึกษาหาความชำนาญ เพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพส่วนนายจ้างก็มองหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ และบุคคลสัมพันธ์เพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ตลอดจนสามารถอยู่กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีความสุขสงบ ความสามารถเหล่านี้เมื่อรวมกับความรู้ในเรื่องการทำงานของระบบธุรกิจจะทำให้ผู้นั้นได้เปรียบผู้สมัครงานรายอื่น

3. เริ่มต้นทำธุรกิจของตนเอง (Start your own business) บางคนชอบทำธุรกิจส่วนตัว มากกว่าการเป็นลูกจ้างอยู่ในวงธุรกิจของผู้อื่น ซึ่งกว่าจะประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจต้องมีความสามารถหลายด้านเช่นเดียวกับลูกจ้างที่ดี สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือความตั้งใจในการทำงานหนักตลอดเวลา แต่ผลสุดท้ายกลับปรากฏว่า ธุรกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่ถึง 70 % ต้องประสบความล้มเหลวใน 5 ปีแรก ของการดำเนินธุรกิจ

ความสำคัญของทุนการศึกษาในการพัฒนาประเทศ

การศึกษาคือ การสร้างและเพิ่มพูนความรู้ และความคิดของบุคคล เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนในสังคม สังคมจะพัฒนาได้มาก เมื่อสมาชิกในสังคมมีความสามารถมาก สังคมจึงต้องส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ของสมาชิก

การศึกษาหาความรู้ ส่วนหนึ่งเป็นการกระทำโดยเสรี ตามความสนใจใคร่รู้ของตัวบุคคลเอง และอีกส่วนหนึ่งเป็นการกำหนดให้ โดยผู้ใหญ่สำหรับเยาวชน หรือโดยรัฐสำหรับประชาชน การศึกษาส่วนแรกเป็นการจัดให้ และแสวงหาโดยเสรี ทั้งทางฝ่ายผู้ให้ และผู้รับ เป็นประเภทที่ปัจจุบันเรียกกันว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาส่วนหลัง เป็นการศึกษาที่รัฐบาลผู้บริหารประเทศจัดให้โดยตรง เช่น ในโรงเรียน และมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือโดยอ้อม ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือ ให้เอกชนตั้งสถานศึกษาบริการ แต่ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้โดยตรง หรือโดยอ้อมก็ตาม ย่อมมีการควบคุมประเภท และมาตรฐานของความรู้ที่ให้ ด้วยหลักสูตรเนื้อหา ซึ่งทางราชการกำหนด และบังคับ ให้ต้องรับการศึกษาเช่นนี้ อย่างน้อยในระดับหนึ่ง ซึ่งทางราชการถือว่า ประชาชนทุกคนควรมี คือ การศึกษาระดับประถมศึกษา ภาคบังคับตามกฎหมาย

ทุนการศึกษาย่อมมีความสำคัญที่จะขาด ไม่ได้ในส่วนที่เป็นการศึกษาภาคบังคับนี้ เพราะพลเมืองมีหน้าที่ต้องเข้ารับการศึกษาระดับนี้ ไม่ว่าตนจะมีฐานะรายได้พอค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้หรือไม่ การศึกษาส่วนนี้คือ ความรู้ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต ในฐานะสมาชิกของสังคมประเทศชาติ เมื่อพ้นระดับนี้ไปแล้ว ความรู้ยิ่งมากขึ้น ก็จะเพิ่มความสามารถ ที่จะพัฒนาได้มากขึ้น ในขั้นที่สูงขึ้นนี้ หากพลเมืองทุกคนแสวงหาได้ทั่วหน้ากัน ประเทศก็จะมีประชากรที่มีคุณภาพสูงขึ้น และพัฒนาได้มากขึ้น ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติและรายได้ของรัฐมากพอ จึงอาจจัด การศึกษาให้เปล่า และการศึกษาภาคบังคับได้ จนถึงขั้นมัธยมศึกษา เช่นในประเทศอุตสาหกรรม ก้าวหน้าในอเมริกาและยุโรป

เนื่องจากการศึกษาประเภทที่มีผู้กำหนดให้ในระบบ เป็นการอบรม และปลูกฝังความรู้ความคิด และค่านิยมให้แก่ผู้เรียนโดยตรง ตามความประสงค์ของการจัดการศึกษา ผู้ที่ได้รับการศึกษาดังกล่าว จึงเท่ากับถูกหล่อหลอมให้มีคุณภาพ เพื่อดำรง และพัฒนาตนเอง และสังคมตามแนวทางของผู้ให้การศึกษา ทุนเพื่อการศึกษาในลักษณะนี้ ย่อมเป็นประโยชน์สอดคล้อง ตามเป้าหมายของการศึกษา และแนวทางพัฒนาประเทศตามที่ผู้รับผิดชอบประเทศชาติกำหนดไว้ สำหรับประเทศ การไปศึกษาความรู้ในต่างประเทศ ก็ย่อมเป็นการไปรับการอบรม ปลูกฝังความรู้ความคิด และค่านิยม อย่างที่ประเทศผู้ให้การศึกษากำหนดไว้ เพราะฉะนั้น การให้ทุนไปศึกษา ณ ต่างประเทศ จึงมีผลช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ต่างประเทศ ที่ให้ความรู้นั้นด้วย เพราะเป็นการสร้างบุคคลตัวแทนช่วยเผยแพร่อิทธิพล และผลประโยชน์ของประเทศนั้นได้ ในความสัมพันธ์ที่จะมีระหว่างกันต่อไปในด้านต่างๆ ที่นอกเหนือการศึกษา เช่น ด้านการค้า การเมือง การฑูต หรือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาในประเทศของผู้ไปศึกษาให้เป็นไปในรูปแบบของวิถีชีวิต และระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศที่ให้การศึกษาได้ ทุนการศึกษาจากแหล่งต่างประเทศ จึงต้องเป็นที่สนใจ และห่วงใยของรัฐบาลเสมอ เพราะมีผลโดยตรง และโดยอ้อมต่อระบบการศึกษา และแนวทางพัฒนาภายในประเทศ ถึงแม้ในระดับบุคคลจะใคร่เห็นสิทธิ และเสรีภาพในการศึกษาหาความรู้สมบูรณ์แบบอย่างไรก็ตาม

การศึกษาทิศทางและความเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

ยุคโลกาภิวัตน์ ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง

ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เราได้สินค้าที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ เช่น เครื่องซักผ้า รถยนต์ คอมพิวเตอร์แบบ กระเป๋าหิ้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น สินค้าเหล่านี้อยู่ในกลุ่มสินค้าอิเลคโทรนิกส์ ซึ่งจะยังมีแนวโน้มที่ดีแน่นอน เพราะ ช่วยลดเวลาการทำงานให้กับมนุษย์ สินค้าที่ครั้งหนึ่งถูกจัดว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย จะกลับมาถูกพิจารณาว่าเป็นสินค้าจำเป็น แล้วในปัจจุบัน หรืออนาคตอันใกล้ การเลือกทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ผลิต จำหน่าย ซ่อมบำรุง จะยังเป็นที่ต้องการ ของลูกค้าไปอีกนาน คนที่เลือกจะทำธุรกิจเหล่านี้ควรมีทักษะพิเศษ เกี่ยวกับทางด้านอิเลคโทรนิกส์ เพราะจะให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ดีกว่า

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยุคใหม่ได้สร้างเครื่องมือในการสื่อสารที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้นกระบวนการในการเลือกและการนำเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้งานนั้นเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อน เนื่องจากว่าถ้าเกิดการผิดพลาดจากการเลือกสรรแล้วก็อาจจะกระทบถึงกระบวนการทางธุรกิจและก่อความสับสนให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานได้ เพราะฉะนั้นการวางยุทธศาสตร์ในการเพิ่มผลผลิตนั้นต้องมีการศึกษาอย่างถี่ถ้วนว่าจะนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้อย่างไร เช่น จะเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับพนักงานหรือจะพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับบริการลูกค้าก่อน, ความสมดุลระหว่างการสร้างระบบที่มีความ เสถียรและมีประสิทธิภาพกับความคุ้มค่าของการลงทุน, ทำอย่างไรที่จะแน่ใจได้ว่ายุทธศาสตร์ในการใช้อินเทอร์เน็ตจะประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันก็ต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เต็มประสิทธิภาพ

ธุรกิจแต่ละประเภทมีทิศทางและความเปลี่ยนแปลงตากต่างกันไป

รอบของมันใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน การที่คุณเลือกลงทุนกับธุรกิจที่อยู่ในกระแส คุณต้องคิดอยู่เสมอว่ามันมาจริง มาชั่วคราวหรือมันมาฉาบฉวย มันจะอยู่นานไหม เพราะถ้าคุณไม่ได้คิดวิเคราะห์การลงทุนให้ดี คุณก็อาจจะขาดทุนได้อย่างมหาศาลในช่วงเวลาสั้นๆได้เช่นกัน สินค้าและบริการบางอย่างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หายไปจากตลาดง่ายๆ เช่น อีก 100 ปี คนก็ยังต้องทานข้าว ยังต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ยังต้องเดินทาง ยังชอบเดินทางไปเที่ยวในที่ต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอาจจะเกิดขึ้นและดับลงตามความเป็นไปของธุรกิจก็เป็นได้ แต่ก็บอกได้ยากว่าจะเป็นเวลานานเท่าไหร่และจะมีอะไรเข้ามาทดแทน แต่ธุรกิจเหล่านี้ก็ต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีทิศทางที่ต่างกัน

←Older