การศึกษาวิวัฒนาการของธุรกิจในอดีตจนถึงปัจจุบัน

act-300x163

โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารการช่วงชิงความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งในธุรกิจหรือกิจการใดๆล้วนถูกกำหนดด้วยข้อมูลที่แม่นยำและรวดเร็วช่องทางในการสื่อสารข้อมูลจึงได้มีวิวัฒนาการและต่อยอดความสามารถของเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการหลอมรวมทางเทคโนโลยีทำให้รูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปเป็นการสื่อสารแบบช่องทางเดียว (Single Carrier) เพื่อตอบสนองการที่เข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว รูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันจึงเป็นการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและรองรับความหลากหลายของข้อมูลยุค content-centric หรือยุคของข้อมูลข่าวสาร

วิวัฒนาการของระบบธุรกิจ ในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี ด้านการสื่อสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร จึงมิใช่เป็นเพียงแค่เครื่องมือทางธุรกิจอีกต่อไป หากแต่ในปัจจุบันถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่ ได้หล่อหลอมเข้าไปในโครงสร้างของภาคธุรกิจทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการผลิตและมีส่วน ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่จะต้องพัฒนา ควบคู่กันไป หลักสูตรการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้งเป็นหลักสูตรที่หลอมรวมการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการในทุกมิติของอุตสาหกรรมสื่อสารและสารสนเทศทุกประเภทให้กับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ที่ทำงานด้านไอซีทีทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ เทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมการทำงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมีศักยภาพ

ผู้บริหารที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านธุรกิจการสื่อสารและสารสนเทศทั้งในองค์กรเอกชน และภาครัฐที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและข้อมูลอันเป็นผลมาจากวิวัฒนาการทาง เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศบุคลากรในสายวิศวกรรมการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ทางด้านการจัด การ เพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งบริหารอย่างมีประสิทธิภาพผู้พัฒนานโยบาย, ผู้ปฏิบัติการและประเมินผลนโยบายในการสายงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและสารสนเทศที่ปรึกษาในสายการจัดการด้านธุรกิจโทรคมนาคมบริษัทและองค์กรในภาครัฐที่ต้องการปรับเปลี่ยนและเสริมศักยภาพขององค์กรในการให้บริการทาง เทคโนโลยีและการบริการที่ต้องใช้ระบบการสื่อสารผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อมในธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสารที่ปรารถนาในการปรับปรุง การดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนต่อไป

Tags: ,

Tuesday, July 15th, 2014 การศึกษา Comments Off

ความรู้ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้

✁ เมื่อทุกเว็บไซต์หันมาทำ SEO ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน หลายคนทำไม่เป็นจึงก่อให้เกิดอาชีพที่รับทำ seoเกิดขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่มีความรู้ด้านนี้มากพอ
✁ เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งและสามารถนำสิ่งที่เรียนภาษาอังกฤษนั้นมาใช้ในการสนทนาได้