การศึกษาวิวัฒนาการของธุรกิจในอดีตจนถึงปัจจุบัน

โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารการช่วงชิงความได้เปรียบทางการแข่ง ขันทั้งในธุรกิจหรือกิจการใดๆล้วนถูกกำหนดด้วยข้อมูลที่แม่นยำและรวดเร็ว ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลจึงได้มีวิวัฒนาการและต่อยอดความสามารถของ เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการหลอมรวมทางเทคโนโลยีทำให้รูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปเป็นการ สื่อสารแบบช่องทางเดียว (Single Carrier) เพื่อตอบสนองการที่เข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว รูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันจึงเป็นการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและรองรับความ หลากหลายของข้อมูลยุค content-centric หรือยุคของข้อมูลข่าวสาร
วิวัฒนาการของระบบธุรกิจ ในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี ด้านการสื่อสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร จึงมิใช่เป็นเพียงแค่เครื่องมือทางธุรกิจอีกต่อไป หากแต่ในปัจจุบันถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่ ได้หล่อหลอมเข้าไปในโครงสร้างของภาคธุรกิจทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการผลิตและมีส่วน ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่จะต้อง พัฒนา ควบคู่กันไป หลักสูตรการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้งเป็นหลักสูตรที่หลอมรวมการจัดการ ความรู้ด้านการบริหารจัดการในทุกมิติของอุตสาหกรรมสื่อสารและสารสนเทศทุก ประเภทให้กับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ที่ทำงานด้านไอซีทีทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้าน การจัดการธุรกิจ เทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมการทำงานและรองรับการ เปลี่ยนแปลงของโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมีศักยภาพ
ผู้บริหารที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านธุรกิจการสื่อสารและ สารสนเทศทั้งในองค์กรเอกชน และภาครัฐที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและข้อมูลอันเป็นผลมาจาก วิวัฒนาการทาง เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศบุคลากรในสายวิศวกรรมการสื่อสารหรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ทางด้านการจัด การ เพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งบริหารอย่างมีประสิทธิภาพผู้พัฒนานโยบาย, ผู้ปฏิบัติการและประเมินผลนโยบายในการสายงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและ สารสนเทศที่ปรึกษาในสายการจัดการด้านธุรกิจโทรคมนาคมบริษัทและองค์กรในภาค รัฐที่ต้องการปรับเปลี่ยนและเสริมศักยภาพขององค์กรในการให้บริการทาง เทคโนโลยีและการบริการที่ต้องใช้ระบบการสื่อสารผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาด ย่อมในธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสารที่ปรารถนาในการปรับปรุง การดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนต่อไป